هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل سرای اردیبهشت اصفهان :

اصفهان، خیابان آیت الله کاشانی، حد فاصل خیابان شیخ بهایی و خیابان طالقانی ، کوچه 31

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل سرای اردیبهشت اصفهان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
یک تخته بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
1,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
1,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
1,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
1,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
1,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
1,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
2,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
2,900,000 ریال
شنبه
1401/04/18
2,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
2,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
2,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
2,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/24
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/25
2,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
2,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
2,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
2,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
2,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
2,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
2,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
3,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
3,770,000 ریال
شنبه
1401/04/18
3,770,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
3,770,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
3,770,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
3,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/24
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/25
3,770,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
3,770,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
3,770,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
3,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
3,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
3,400,000 ریال
جمعه
1401/04/31
3,400,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
4,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
5,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
4,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/24
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/25
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
4,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
4,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
4,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
4,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
کانکت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
5,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
6,230,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,230,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,230,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,230,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/24
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/25
6,230,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,230,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,230,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
کانکت پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
6,700,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
7,460,000 ریال
شنبه
1401/04/18
7,460,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,460,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,460,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/24
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/25
7,460,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,460,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,460,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,700,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,700,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل هتل سرای اردیبهشت اصفهان


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل سرای اردیبهشت اصفهان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.