هتل آتیلار بندر عباس

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آتیلار بندر عباس :

استان هرمزگان، بندر عباس، محله سیاه ها، بندرعباس - بلوار امام - میدان 17 شهریور - خیابان اداره پست - مجموعه هتلهای بزرگ آتیلار، بهادر شمالی

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آتیلار بندر عباس

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
یک تخته آتیلار کلاس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,960,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
9,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
9,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
9,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
9,960,000 ریال
جمعه
1401/07/08
9,960,000 ریال
شنبه
1401/07/09
9,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
9,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
9,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
9,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
9,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
9,960,000 ریال
جمعه
1401/07/15
9,960,000 ریال
شنبه
1401/07/16
9,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
9,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
9,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
9,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
9,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
9,960,000 ریال
جمعه
1401/07/22
9,960,000 ریال
شنبه
1401/07/23
9,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
9,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
9,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
9,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
9,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
9,960,000 ریال
جمعه
1401/07/29
9,960,000 ریال
شنبه
1401/07/30
9,960,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته دابل آتیلار کلاس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,960,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
12,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
12,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
12,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
12,960,000 ریال
جمعه
1401/07/08
12,960,000 ریال
شنبه
1401/07/09
12,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
12,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
12,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
12,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
12,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
12,960,000 ریال
جمعه
1401/07/15
12,960,000 ریال
شنبه
1401/07/16
12,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
12,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
12,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
12,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
12,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
12,960,000 ریال
جمعه
1401/07/22
12,960,000 ریال
شنبه
1401/07/23
12,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
12,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
12,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
12,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
12,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
12,960,000 ریال
جمعه
1401/07/29
12,960,000 ریال
شنبه
1401/07/30
12,960,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته تویین آتیلار کلاس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,960,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
12,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
12,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
12,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
12,960,000 ریال
جمعه
1401/07/08
12,960,000 ریال
شنبه
1401/07/09
12,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
12,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
12,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
12,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
12,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
12,960,000 ریال
جمعه
1401/07/15
12,960,000 ریال
شنبه
1401/07/16
12,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
12,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
12,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
12,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
12,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
12,960,000 ریال
جمعه
1401/07/22
12,960,000 ریال
شنبه
1401/07/23
12,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
12,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
12,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
12,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
12,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
12,960,000 ریال
جمعه
1401/07/29
12,960,000 ریال
شنبه
1401/07/30
12,960,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سه تخته آتیلار کلاس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
14,800,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
14,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
14,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
14,800,000 ریال
جمعه
1401/07/08
14,800,000 ریال
شنبه
1401/07/09
14,800,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
14,800,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
14,800,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
14,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
14,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
14,800,000 ریال
جمعه
1401/07/15
14,800,000 ریال
شنبه
1401/07/16
14,800,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
14,800,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
14,800,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
14,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
14,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
14,800,000 ریال
جمعه
1401/07/22
14,800,000 ریال
شنبه
1401/07/23
14,800,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
14,800,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
14,800,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
14,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
14,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
14,800,000 ریال
جمعه
1401/07/29
14,800,000 ریال
شنبه
1401/07/30
14,800,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03

قوانین هتل هتل آتیلار بندر عباسامکانات هتل هتل آتیلار بندر عباس

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آتیلار بندر عباس

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.