هتل هما بندر عباس

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل هما بندر عباس :

بندرعباس، بلوار پاسداران، خیابان معراج

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل هما بندر عباس

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال هما کلاس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,894,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
10,894,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
10,894,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
10,894,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
10,894,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
10,894,000 ریال
جمعه
1401/04/17
10,894,000 ریال
شنبه
1401/04/18
10,894,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
10,894,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,894,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,894,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,894,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,894,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,894,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,894,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,894,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,894,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,894,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,894,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,894,000 ریال
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل معمولی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,170,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
14,170,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
14,170,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
14,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
14,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
14,170,000 ریال
جمعه
1401/04/17
14,170,000 ریال
شنبه
1401/04/18
14,170,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
14,170,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
14,170,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
14,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
14,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
14,170,000 ریال
جمعه
1401/04/24
14,170,000 ریال
شنبه
1401/04/25
14,170,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
14,170,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
14,170,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
14,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
14,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
14,170,000 ریال
جمعه
1401/04/31
14,170,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین معمولی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,170,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
14,170,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
14,170,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
14,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
14,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
14,170,000 ریال
جمعه
1401/04/17
14,170,000 ریال
شنبه
1401/04/18
14,170,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
14,170,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
14,170,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
14,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
14,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
14,170,000 ریال
جمعه
1401/04/24
14,170,000 ریال
شنبه
1401/04/25
14,170,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
14,170,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
14,170,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
14,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
14,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
14,170,000 ریال
جمعه
1401/04/31
14,170,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین معمولی رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,260,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
15,260,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
15,260,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
15,260,000 ریال
جمعه
1401/04/17
15,260,000 ریال
شنبه
1401/04/18
15,260,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
15,260,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
15,260,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
15,260,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
15,260,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
15,260,000 ریال
جمعه
1401/04/24
15,260,000 ریال
شنبه
1401/04/25
15,260,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
15,260,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
15,260,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
15,260,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
15,260,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
15,260,000 ریال
جمعه
1401/04/31
15,260,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل معمولی رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,260,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
15,260,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
15,260,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
15,260,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
15,260,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
15,260,000 ریال
جمعه
1401/04/17
15,260,000 ریال
شنبه
1401/04/18
15,260,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
15,260,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
15,260,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
15,260,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
15,260,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
15,260,000 ریال
جمعه
1401/04/24
15,260,000 ریال
شنبه
1401/04/25
15,260,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
15,260,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
15,260,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
15,260,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
15,260,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
15,260,000 ریال
جمعه
1401/04/31
15,260,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل هما کلاس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,350,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
16,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
16,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
16,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
16,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
16,350,000 ریال
جمعه
1401/04/17
16,350,000 ریال
شنبه
1401/04/18
16,350,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
16,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
16,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
16,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
16,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
16,350,000 ریال
جمعه
1401/04/24
16,350,000 ریال
شنبه
1401/04/25
16,350,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
16,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
16,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
16,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
16,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
16,350,000 ریال
جمعه
1401/04/31
16,350,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین هما کلاس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,350,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
16,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
16,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
16,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
16,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
16,350,000 ریال
جمعه
1401/04/17
16,350,000 ریال
شنبه
1401/04/18
16,350,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
16,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
16,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
16,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
16,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
16,350,000 ریال
جمعه
1401/04/24
16,350,000 ریال
شنبه
1401/04/25
16,350,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
16,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
16,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
16,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
16,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
16,350,000 ریال
جمعه
1401/04/31
16,350,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین هما کلاس رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,985,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
17,985,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
17,985,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
17,985,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
17,985,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
17,985,000 ریال
جمعه
1401/04/17
17,985,000 ریال
شنبه
1401/04/18
17,985,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
17,985,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
17,985,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
17,985,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
17,985,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
17,985,000 ریال
جمعه
1401/04/24
17,985,000 ریال
شنبه
1401/04/25
17,985,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
17,985,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
17,985,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
17,985,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
17,985,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
17,985,000 ریال
جمعه
1401/04/31
17,985,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل هما کلاس رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,985,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
17,985,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
17,985,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
17,985,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
17,985,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
17,985,000 ریال
جمعه
1401/04/17
17,985,000 ریال
شنبه
1401/04/18
17,985,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
17,985,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
17,985,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
17,985,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
17,985,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
17,985,000 ریال
جمعه
1401/04/24
17,985,000 ریال
شنبه
1401/04/25
17,985,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
17,985,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
17,985,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
17,985,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
17,985,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
17,985,000 ریال
جمعه
1401/04/31
17,985,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته معمولی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,402,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
19,402,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
19,402,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
19,402,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
19,402,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
19,402,000 ریال
جمعه
1401/04/17
19,402,000 ریال
شنبه
1401/04/18
19,402,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
19,402,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
19,402,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
19,402,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
19,402,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
19,402,000 ریال
جمعه
1401/04/24
19,402,000 ریال
شنبه
1401/04/25
19,402,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
19,402,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
19,402,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
19,402,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
19,402,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
19,402,000 ریال
جمعه
1401/04/31
19,402,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل هما بندر عباسامکانات هتل هتل هما بندر عباس

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل هما بندر عباس

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.