کوروش

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در کوروش

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل رویال VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
2,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
3,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
3,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
3,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
3,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
3,000,000 ریال
جمعه
1401/04/17
3,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
3,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
3,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
3,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
3,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
3,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
3,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
3,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
3,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
3,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
3,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
3,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
3,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
3,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
3,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
2,800,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
2,800,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
2,800,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
2,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
2,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
2,800,000 ریال
جمعه
1401/05/07
2,800,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
4,030,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
4,030,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
4,030,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
4,030,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
4,030,000 ریال
جمعه
1401/04/17
4,030,000 ریال
شنبه
1401/04/18
4,030,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
4,030,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
4,030,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
4,030,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
4,030,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
4,030,000 ریال
جمعه
1401/04/24
4,030,000 ریال
شنبه
1401/04/25
4,030,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
4,030,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
4,030,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
4,030,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
4,030,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
4,030,000 ریال
جمعه
1401/04/31
4,030,000 ریال
شنبه
1401/05/01
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
4,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
4,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
6,330,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
6,330,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
6,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
6,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
6,330,000 ریال
جمعه
1401/04/17
6,330,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,330,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,330,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,330,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,330,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,330,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,330,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,330,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,330,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,330,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,330,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,330,000 ریال
شنبه
1401/05/01
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
6,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
6,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل کوروش


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل کوروش

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.