کوروش

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در کوروش

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
جمعه
1401/09/18
شنبه
1401/09/19
یکشنبه
1401/09/20
دوشنبه
1401/09/21
سه شنبه
1401/09/22
چهارشنبه
1401/09/23
پنجشنبه
1401/09/24
جمعه
1401/09/25
شنبه
1401/09/26
یکشنبه
1401/09/27
دوشنبه
1401/09/28
سه شنبه
1401/09/29
چهارشنبه
1401/09/30
پنجشنبه
1401/10/01
جمعه
1401/10/02
شنبه
1401/10/03
یکشنبه
1401/10/04
دوشنبه
1401/10/05
سه شنبه
1401/10/06
چهارشنبه
1401/10/07
پنجشنبه
1401/10/08
جمعه
1401/10/09
شنبه
1401/10/10
یکشنبه
1401/10/11
دوشنبه
1401/10/12
سه شنبه
1401/10/13
چهارشنبه
1401/10/14
پنجشنبه
1401/10/15
جمعه
1401/10/16
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
9,000,000 ریال
جمعه
1401/09/18
9,000,000 ریال
شنبه
1401/09/19
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/09/24
9,000,000 ریال
جمعه
1401/09/25
9,000,000 ریال
شنبه
1401/09/26
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
جمعه
1401/10/02
شنبه
1401/10/03
یکشنبه
1401/10/04
دوشنبه
1401/10/05
سه شنبه
1401/10/06
چهارشنبه
1401/10/07
پنجشنبه
1401/10/08
جمعه
1401/10/09
شنبه
1401/10/10
یکشنبه
1401/10/11
دوشنبه
1401/10/12
سه شنبه
1401/10/13
چهارشنبه
1401/10/14
پنجشنبه
1401/10/15
جمعه
1401/10/16
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
11,000,000 ریال
جمعه
1401/09/18
11,000,000 ریال
شنبه
1401/09/19
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/09/24
11,000,000 ریال
جمعه
1401/09/25
11,000,000 ریال
شنبه
1401/09/26
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
جمعه
1401/10/02
شنبه
1401/10/03
یکشنبه
1401/10/04
دوشنبه
1401/10/05
سه شنبه
1401/10/06
چهارشنبه
1401/10/07
پنجشنبه
1401/10/08
جمعه
1401/10/09
شنبه
1401/10/10
یکشنبه
1401/10/11
دوشنبه
1401/10/12
سه شنبه
1401/10/13
چهارشنبه
1401/10/14
پنجشنبه
1401/10/15
جمعه
1401/10/16
دو تخته دابل رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
11,000,000 ریال
جمعه
1401/09/18
11,000,000 ریال
شنبه
1401/09/19
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/09/24
11,000,000 ریال
جمعه
1401/09/25
11,000,000 ریال
شنبه
1401/09/26
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
11,000,000 ریال
جمعه
1401/10/02
11,000,000 ریال
شنبه
1401/10/03
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/10/04
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/10/05
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/10/06
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/10/07
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/08
11,000,000 ریال
جمعه
1401/10/09
11,000,000 ریال
شنبه
1401/10/10
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/10/11
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/10/12
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/10/13
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/10/14
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/15
11,000,000 ریال
جمعه
1401/10/16
11,000,000 ریال
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
13,000,000 ریال
جمعه
1401/09/18
13,000,000 ریال
شنبه
1401/09/19
13,000,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
13,000,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
13,000,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
13,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
13,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/09/24
13,000,000 ریال
جمعه
1401/09/25
13,000,000 ریال
شنبه
1401/09/26
13,000,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
13,000,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
13,000,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
13,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
13,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
13,000,000 ریال
جمعه
1401/10/02
13,000,000 ریال
شنبه
1401/10/03
13,000,000 ریال
یکشنبه
1401/10/04
13,000,000 ریال
دوشنبه
1401/10/05
13,000,000 ریال
سه شنبه
1401/10/06
13,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/10/07
13,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/08
13,000,000 ریال
جمعه
1401/10/09
13,000,000 ریال
شنبه
1401/10/10
13,000,000 ریال
یکشنبه
1401/10/11
13,000,000 ریال
دوشنبه
1401/10/12
13,000,000 ریال
سه شنبه
1401/10/13
13,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/10/14
13,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/15
13,000,000 ریال
جمعه
1401/10/16
13,000,000 ریال
دو تخته دابل رویال VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
پنجشنبه
1401/09/17
16,000,000 ریال
جمعه
1401/09/18
16,000,000 ریال
شنبه
1401/09/19
16,000,000 ریال
یکشنبه
1401/09/20
16,000,000 ریال
دوشنبه
1401/09/21
16,000,000 ریال
سه شنبه
1401/09/22
16,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/23
16,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/09/24
16,000,000 ریال
جمعه
1401/09/25
16,000,000 ریال
شنبه
1401/09/26
16,000,000 ریال
یکشنبه
1401/09/27
16,000,000 ریال
دوشنبه
1401/09/28
16,000,000 ریال
سه شنبه
1401/09/29
16,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/09/30
16,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/01
16,000,000 ریال
جمعه
1401/10/02
16,000,000 ریال
شنبه
1401/10/03
16,000,000 ریال
یکشنبه
1401/10/04
16,000,000 ریال
دوشنبه
1401/10/05
16,000,000 ریال
سه شنبه
1401/10/06
16,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/10/07
16,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/08
16,000,000 ریال
جمعه
1401/10/09
16,000,000 ریال
شنبه
1401/10/10
16,000,000 ریال
یکشنبه
1401/10/11
16,000,000 ریال
دوشنبه
1401/10/12
16,000,000 ریال
سه شنبه
1401/10/13
16,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/10/14
16,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/10/15
16,000,000 ریال
جمعه
1401/10/16
16,000,000 ریال

قوانین هتل کوروش


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل کوروش

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.