پارسیان خزر

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل پارسیان خزر :

چالوس، نمک آبرود

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در پارسیان خزر

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سه تخته شرقی رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین غربی رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته غربی رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته غربی رو به جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین غربی رو به جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,290,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
21,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
21,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
26,970,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/20
21,930,000 ریال
شنبه
1401/03/21
21,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
21,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/27
21,290,000 ریال
شنبه
1401/03/28
21,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
21,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته دابل غربی رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,290,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
21,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/20
21,930,000 ریال
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/27
21,290,000 ریال
شنبه
1401/03/28
21,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
21,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین شرقی رو به جنگل (بازسازی شده) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,290,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
21,930,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
21,930,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
21,930,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
26,970,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/20
21,290,000 ریال
شنبه
1401/03/21
21,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
21,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/27
21,290,000 ریال
شنبه
1401/03/28
21,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
21,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته دابل شرقی رو به جنگل (بازسازی شده) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,290,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
21,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
26,970,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/20
21,930,000 ریال
شنبه
1401/03/21
21,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
21,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/27
21,290,000 ریال
شنبه
1401/03/28
21,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
21,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته دابل غربی رو به جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,290,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
21,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
21,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
26,970,000 ریال
جمعه
1401/03/13
25,810,000 ریال
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
26,970,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/20
21,930,000 ریال
شنبه
1401/03/21
21,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
21,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/27
21,290,000 ریال
شنبه
1401/03/28
21,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
21,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
21,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
21,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین شرقی رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
24,130,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
25,810,000 ریال
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
25,810,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
25,810,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/20
25,810,000 ریال
شنبه
1401/03/21
25,810,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
25,810,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
25,810,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
25,810,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/27
25,810,000 ریال
شنبه
1401/03/28
25,810,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
25,810,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
25,810,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
25,810,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته دابل شرقی رو به دریا (بازسازی شده) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
24,130,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
25,810,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
26,970,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
25,810,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
25,810,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/20
25,810,000 ریال
شنبه
1401/03/21
25,810,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
25,810,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
25,810,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
25,810,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
24,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
24,130,000 ریال
جمعه
1401/03/27
25,810,000 ریال
شنبه
1401/03/28
25,810,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
25,810,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
25,810,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
25,810,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته شرقی رو به جنگل (بازسازی شده) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
28,120,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
28,120,000 ریال
شنبه
1401/03/07
28,120,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
28,120,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
28,120,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
28,120,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
28,120,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
28,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
31,860,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
31,860,000 ریال
جمعه
1401/03/27
28,120,000 ریال
شنبه
1401/03/28
28,120,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
28,120,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
28,120,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
28,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل پارسیان خزرامکانات هتل پارسیان خزر

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل پارسیان خزر

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.