هتل شبستان رشت

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل شبستان رشت :

رشت، میدان گلسار، نبش خیابان بنت الهدی، بن بست اول

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل شبستان رشت

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته تویین تایپ B طبقه اول رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل تایپ B طبقه سوم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته تویین تایپ B طبقه دوم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته تویین تایپ C طبقه دوم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
9,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,600,000 ریال
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
9,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته تویین تایپ C طبقه سوم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
9,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
9,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,600,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
9,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل تایپ C طبقه دوم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,600,000 ریال
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
9,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
9,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل تایپ C طبقه اول رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,600,000 ریال
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
9,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
9,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
9,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل تایپ C طبقه سوم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
9,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,600,000 ریال
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
9,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
9,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
9,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته تویین تایپ C طبقه اول رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
9,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
9,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,600,000 ریال
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
9,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,600,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,600,000 ریال
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
9,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل تایپ B طبقه دوم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
10,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
10,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل تایپ B طبقه اول رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
10,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل تایپ A طبقه چهارم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
10,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
10,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,800,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,800,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,800,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,800,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته تویین تایپ A طبقه چهارم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
10,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,800,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,800,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
10,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,800,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,800,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل هتل شبستان رشتامکانات هتل هتل شبستان رشت

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل شبستان رشت

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.