اقامتگاه سنتی دوستانه یزد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در اقامتگاه سنتی دوستانه یزد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
پنجشنبه
1401/05/20
جمعه
1401/05/21
شنبه
1401/05/22
یکشنبه
1401/05/23
دوشنبه
1401/05/24
سه شنبه
1401/05/25
چهارشنبه
1401/05/26
پنجشنبه
1401/05/27
جمعه
1401/05/28
شنبه
1401/05/29
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
3,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
3,900,000 ریال
جمعه
1401/05/21
3,900,000 ریال
شنبه
1401/05/22
3,900,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
3,900,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
3,900,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
3,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
3,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
3,900,000 ریال
جمعه
1401/05/28
3,900,000 ریال
شنبه
1401/05/29
3,900,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
3,900,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
3,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
3,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
3,900,000 ریال
جمعه
1401/05/21
3,900,000 ریال
شنبه
1401/05/22
3,900,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
3,900,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
3,900,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
3,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
3,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
3,900,000 ریال
جمعه
1401/05/28
3,900,000 ریال
شنبه
1401/05/29
3,900,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
3,900,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
3,900,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
4,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
4,800,000 ریال
جمعه
1401/05/21
4,800,000 ریال
شنبه
1401/05/22
4,800,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
4,800,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
4,800,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
4,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
4,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
4,800,000 ریال
جمعه
1401/05/28
4,800,000 ریال
شنبه
1401/05/29
4,800,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
4,800,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
4,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
5,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
5,800,000 ریال
جمعه
1401/05/21
5,800,000 ریال
شنبه
1401/05/22
5,800,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
5,800,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
5,800,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
5,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
5,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
5,800,000 ریال
جمعه
1401/05/28
5,800,000 ریال
شنبه
1401/05/29
5,800,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
5,800,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
چهار تخته بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
5,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
5,800,000 ریال
جمعه
1401/05/21
5,800,000 ریال
شنبه
1401/05/22
5,800,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
5,800,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
5,800,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
5,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
5,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
5,800,000 ریال
جمعه
1401/05/28
5,800,000 ریال
شنبه
1401/05/29
5,800,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
5,800,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17

قوانین هتل اقامتگاه سنتی دوستانه یزدامکانات هتل اقامتگاه سنتی دوستانه یزد

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل اقامتگاه سنتی دوستانه یزد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.