اقامتگاه سنتی سنگ پلوی کاشان(Sang Poloy)

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 11,542,500 ریال انتخاب اتاق
رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در اقامتگاه سنتی سنگ پلوی کاشان(Sang Poloy)

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته تویین کوچک رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,542,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/05
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/08
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
11,542,500 ریال
دوشنبه
1401/07/11
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/12
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/15
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/16
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/07/17
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/07/18
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/19
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/22
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/23
11,542,500 ریال
یکشنبه
1401/07/24
11,542,500 ریال
دوشنبه
1401/07/25
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/26
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/29
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/30
11,542,500 ریال
یکشنبه
1401/08/01
13,500,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
13,500,000 ریال
دو تخته دابل بالاخانه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,542,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/05
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/06
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/08
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
11,542,500 ریال
دوشنبه
1401/07/11
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/12
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/16
11,542,500 ریال
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/19
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/22
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/23
11,542,500 ریال
یکشنبه
1401/07/24
11,542,500 ریال
دوشنبه
1401/07/25
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/29
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/30
11,542,500 ریال
یکشنبه
1401/08/01
13,500,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
13,500,000 ریال
دو تخته دابل یدانگی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,542,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/05
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/08
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
11,542,500 ریال
دوشنبه
1401/07/11
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/12
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/15
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/16
11,542,500 ریال
یکشنبه
1401/07/17
11,542,500 ریال
دوشنبه
1401/07/18
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/19
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/22
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/23
11,542,500 ریال
یکشنبه
1401/07/24
11,542,500 ریال
دوشنبه
1401/07/25
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/26
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/29
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/30
11,542,500 ریال
یکشنبه
1401/08/01
13,500,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
13,500,000 ریال
دو تخته دابل میان خانه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,542,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/05
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/08
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
11,542,500 ریال
دوشنبه
1401/07/11
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/12
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/15
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/07/16
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/07/17
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/07/18
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/19
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/22
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/23
11,542,500 ریال
یکشنبه
1401/07/24
11,542,500 ریال
دوشنبه
1401/07/25
11,542,500 ریال
سه شنبه
1401/07/26
11,542,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
11,542,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
11,542,500 ریال
جمعه
1401/07/29
11,542,500 ریال
شنبه
1401/07/30
11,542,500 ریال
یکشنبه
1401/08/01
13,500,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
13,500,000 ریال
سه تخته سرداب اول رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,825,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
12,825,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
12,825,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
12,825,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
12,825,000 ریال
جمعه
1401/07/08
12,825,000 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
12,825,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
12,825,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
12,825,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
12,825,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
12,825,000 ریال
جمعه
1401/07/15
12,825,000 ریال
شنبه
1401/07/16
12,825,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
12,825,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
12,825,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
12,825,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
12,825,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
12,825,000 ریال
جمعه
1401/07/22
12,825,000 ریال
شنبه
1401/07/23
12,825,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
12,825,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
12,825,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
12,825,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
12,825,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
12,825,000 ریال
جمعه
1401/07/29
12,825,000 ریال
شنبه
1401/07/30
12,825,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
15,000,000 ریال
سه تخته سرداب دوم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,825,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
12,825,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
12,825,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
12,825,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
12,825,000 ریال
جمعه
1401/07/08
12,825,000 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
12,825,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
12,825,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
12,825,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
12,825,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
12,825,000 ریال
جمعه
1401/07/15
12,825,000 ریال
شنبه
1401/07/16
12,825,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
12,825,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
12,825,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
12,825,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
12,825,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
12,825,000 ریال
جمعه
1401/07/22
12,825,000 ریال
شنبه
1401/07/23
12,825,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
12,825,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
12,825,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
12,825,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
12,825,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
12,825,000 ریال
جمعه
1401/07/29
12,825,000 ریال
شنبه
1401/07/30
12,825,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
15,000,000 ریال
سه تخته نساج رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,962,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
14,962,500 ریال
سه شنبه
1401/07/05
14,962,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
14,962,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
14,962,500 ریال
جمعه
1401/07/08
14,962,500 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
14,962,500 ریال
دوشنبه
1401/07/11
14,962,500 ریال
سه شنبه
1401/07/12
14,962,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
14,962,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
14,962,500 ریال
جمعه
1401/07/15
14,962,500 ریال
شنبه
1401/07/16
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/07/17
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/07/18
14,962,500 ریال
سه شنبه
1401/07/19
14,962,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
14,962,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
14,962,500 ریال
جمعه
1401/07/22
14,962,500 ریال
شنبه
1401/07/23
14,962,500 ریال
یکشنبه
1401/07/24
14,962,500 ریال
دوشنبه
1401/07/25
14,962,500 ریال
سه شنبه
1401/07/26
14,962,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
14,962,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
14,962,500 ریال
جمعه
1401/07/29
14,962,500 ریال
شنبه
1401/07/30
14,962,500 ریال
یکشنبه
1401/08/01
17,500,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
17,500,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
17,500,000 ریال
سه تخته سایه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,962,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
14,962,500 ریال
سه شنبه
1401/07/05
14,962,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
14,962,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
14,962,500 ریال
جمعه
1401/07/08
14,962,500 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
14,962,500 ریال
دوشنبه
1401/07/11
14,962,500 ریال
سه شنبه
1401/07/12
14,962,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
14,962,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
14,962,500 ریال
جمعه
1401/07/15
14,962,500 ریال
شنبه
1401/07/16
14,962,500 ریال
یکشنبه
1401/07/17
14,962,500 ریال
دوشنبه
1401/07/18
14,962,500 ریال
سه شنبه
1401/07/19
14,962,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
14,962,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
14,962,500 ریال
جمعه
1401/07/22
14,962,500 ریال
شنبه
1401/07/23
14,962,500 ریال
یکشنبه
1401/07/24
14,962,500 ریال
دوشنبه
1401/07/25
14,962,500 ریال
سه شنبه
1401/07/26
14,962,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
14,962,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
14,962,500 ریال
جمعه
1401/07/29
14,962,500 ریال
شنبه
1401/07/30
14,962,500 ریال
یکشنبه
1401/08/01
17,500,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
17,500,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
17,500,000 ریال
سه تخته بادگیر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,784,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
17,784,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
17,784,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
17,784,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
17,784,000 ریال
جمعه
1401/07/08
17,784,000 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
17,784,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
17,784,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
17,784,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
17,784,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
17,784,000 ریال
جمعه
1401/07/15
17,784,000 ریال
شنبه
1401/07/16
17,784,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
17,784,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
17,784,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
17,784,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
17,784,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
17,784,000 ریال
جمعه
1401/07/22
17,784,000 ریال
شنبه
1401/07/23
17,784,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
17,784,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
17,784,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
17,784,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
17,784,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
17,784,000 ریال
جمعه
1401/07/29
17,784,000 ریال
شنبه
1401/07/30
17,784,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
20,800,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
20,800,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
20,800,000 ریال
سه تخته دوبلکس پله رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,784,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
17,784,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
17,784,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
17,784,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
17,784,000 ریال
جمعه
1401/07/08
17,784,000 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
17,784,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
17,784,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
17,784,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
17,784,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
17,784,000 ریال
جمعه
1401/07/15
17,784,000 ریال
شنبه
1401/07/16
17,784,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
17,784,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
17,784,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
17,784,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
17,784,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
17,784,000 ریال
جمعه
1401/07/22
17,784,000 ریال
شنبه
1401/07/23
17,784,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
17,784,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
17,784,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
17,784,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
17,784,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
17,784,000 ریال
جمعه
1401/07/29
17,784,000 ریال
شنبه
1401/07/30
17,784,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
20,800,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
20,800,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
20,800,000 ریال
چهار تخته بزرگ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
20,092,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
20,092,500 ریال
سه شنبه
1401/07/05
20,092,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
20,092,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
20,092,500 ریال
جمعه
1401/07/08
20,092,500 ریال
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
20,092,500 ریال
دوشنبه
1401/07/11
20,092,500 ریال
سه شنبه
1401/07/12
20,092,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
20,092,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
20,092,500 ریال
جمعه
1401/07/15
20,092,500 ریال
شنبه
1401/07/16
20,092,500 ریال
یکشنبه
1401/07/17
20,092,500 ریال
دوشنبه
1401/07/18
20,092,500 ریال
سه شنبه
1401/07/19
20,092,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
20,092,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
20,092,500 ریال
جمعه
1401/07/22
20,092,500 ریال
شنبه
1401/07/23
20,092,500 ریال
یکشنبه
1401/07/24
20,092,500 ریال
دوشنبه
1401/07/25
20,092,500 ریال
سه شنبه
1401/07/26
20,092,500 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
20,092,500 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
20,092,500 ریال
جمعه
1401/07/29
20,092,500 ریال
شنبه
1401/07/30
20,092,500 ریال
یکشنبه
1401/08/01
23,500,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
23,500,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
23,500,000 ریال

قوانین هتل اقامتگاه سنتی سنگ پلوی کاشان(Sang Poloy)


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل اقامتگاه سنتی سنگ پلوی کاشان(Sang Poloy)

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.