هتل آپارتمان شیرین

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان شیرین

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت کانکت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
پنجشنبه
1401/05/20
جمعه
1401/05/21
شنبه
1401/05/22
یکشنبه
1401/05/23
دوشنبه
1401/05/24
سه شنبه
1401/05/25
چهارشنبه
1401/05/26
پنجشنبه
1401/05/27
جمعه
1401/05/28
شنبه
1401/05/29
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,560,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
3,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
3,560,000 ریال
جمعه
1401/05/21
3,560,000 ریال
شنبه
1401/05/22
3,560,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
3,560,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
3,560,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
3,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
3,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
3,560,000 ریال
جمعه
1401/05/28
3,560,000 ریال
شنبه
1401/05/29
3,560,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
3,560,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
3,560,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
3,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
3,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
3,560,000 ریال
جمعه
1401/06/04
3,560,000 ریال
شنبه
1401/06/05
3,560,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
3,560,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
3,560,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
3,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
3,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
3,560,000 ریال
جمعه
1401/06/11
3,560,000 ریال
شنبه
1401/06/12
3,560,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
3,560,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
3,560,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
3,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
3,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
3,560,000 ریال
سوئیت دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,160,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
4,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
4,160,000 ریال
جمعه
1401/05/21
4,160,000 ریال
شنبه
1401/05/22
4,160,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
4,160,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
4,160,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
4,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
4,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
4,160,000 ریال
جمعه
1401/05/28
4,160,000 ریال
شنبه
1401/05/29
4,160,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
4,160,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
4,160,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
4,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
4,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
4,160,000 ریال
جمعه
1401/06/04
4,160,000 ریال
شنبه
1401/06/05
4,160,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
4,160,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
4,160,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
4,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
4,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
4,160,000 ریال
جمعه
1401/06/11
4,160,000 ریال
شنبه
1401/06/12
4,160,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
4,160,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
4,160,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
4,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
4,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
4,160,000 ریال
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/20
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/21
4,950,000 ریال
شنبه
1401/05/22
4,950,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
4,950,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
4,950,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
4,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
4,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
4,950,000 ریال
جمعه
1401/05/28
4,950,000 ریال
شنبه
1401/05/29
4,950,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
4,950,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
4,950,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/02
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/03
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/04
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/06/05
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/06/06
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/07
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/08
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/09
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/06/12
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/06/13
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/14
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/15
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/16
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/17
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/20
4,950,000 ریال
جمعه
1401/05/21
4,950,000 ریال
شنبه
1401/05/22
4,950,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
4,950,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
4,950,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
4,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
4,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
4,950,000 ریال
جمعه
1401/05/28
4,950,000 ریال
شنبه
1401/05/29
4,950,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
4,950,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
4,950,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
4,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
4,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
4,950,000 ریال
جمعه
1401/06/04
4,950,000 ریال
شنبه
1401/06/05
4,950,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
4,950,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
4,950,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
4,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
4,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
4,950,000 ریال
جمعه
1401/06/11
4,950,000 ریال
شنبه
1401/06/12
4,950,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
4,950,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
4,950,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
4,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
4,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
4,950,000 ریال
سوئیت دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,540,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
5,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
5,540,000 ریال
جمعه
1401/05/21
5,540,000 ریال
شنبه
1401/05/22
5,540,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
5,540,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
5,540,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
5,540,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
5,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
5,540,000 ریال
جمعه
1401/05/28
5,540,000 ریال
شنبه
1401/05/29
5,540,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
5,540,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,540,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
5,540,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
5,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
5,540,000 ریال
جمعه
1401/06/04
5,540,000 ریال
شنبه
1401/06/05
5,540,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
5,540,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
5,540,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
5,540,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
5,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
5,540,000 ریال
جمعه
1401/06/11
5,540,000 ریال
شنبه
1401/06/12
5,540,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
5,540,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
5,540,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
5,540,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
5,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
5,540,000 ریال
سوئیت دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,540,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
5,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
5,540,000 ریال
جمعه
1401/05/21
5,540,000 ریال
شنبه
1401/05/22
5,540,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
5,540,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
5,540,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
5,540,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
5,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
5,540,000 ریال
جمعه
1401/05/28
5,540,000 ریال
شنبه
1401/05/29
5,540,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
5,540,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,540,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
5,540,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
5,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
5,540,000 ریال
جمعه
1401/06/04
5,540,000 ریال
شنبه
1401/06/05
5,540,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
5,540,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
5,540,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
5,540,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
5,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
5,540,000 ریال
جمعه
1401/06/11
5,540,000 ریال
شنبه
1401/06/12
5,540,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
5,540,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
5,540,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
5,540,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
5,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
5,540,000 ریال
سوئیت سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,930,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
6,930,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
6,930,000 ریال
جمعه
1401/05/21
6,930,000 ریال
شنبه
1401/05/22
6,930,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
6,930,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
6,930,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
6,930,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
6,930,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
6,930,000 ریال
جمعه
1401/05/28
6,930,000 ریال
شنبه
1401/05/29
6,930,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
6,930,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,930,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
6,930,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
6,930,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
6,930,000 ریال
جمعه
1401/06/04
6,930,000 ریال
شنبه
1401/06/05
6,930,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
6,930,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
6,930,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
6,930,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
6,930,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
6,930,000 ریال
جمعه
1401/06/11
6,930,000 ریال
شنبه
1401/06/12
6,930,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
6,930,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
6,930,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
6,930,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
6,930,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
6,930,000 ریال
سوئیت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,320,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
8,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
8,320,000 ریال
جمعه
1401/05/21
8,320,000 ریال
شنبه
1401/05/22
8,320,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
8,320,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
8,320,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
8,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
8,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
8,320,000 ریال
جمعه
1401/05/28
8,320,000 ریال
شنبه
1401/05/29
8,320,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
8,320,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
8,320,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
8,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
8,320,000 ریال
جمعه
1401/06/04
8,320,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,320,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,320,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,320,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
8,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
8,320,000 ریال
جمعه
1401/06/11
8,320,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,320,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,320,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,320,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
8,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
8,320,000 ریال

قوانین هتل هتل آپارتمان شیرین


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان شیرین

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.