هتل امیرکبیر کاشان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل امیرکبیر کاشان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,070,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
6,070,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,070,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,070,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,070,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,070,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,070,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,070,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,070,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,070,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,070,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,070,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,740,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
8,740,000 ریال
شنبه
1401/04/18
8,740,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,740,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,740,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,740,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,740,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,740,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,740,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,740,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,740,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,740,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,740,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,740,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,740,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,740,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
11,200,000 ریال
شنبه
1401/04/18
11,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
11,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
11,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
11,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
11,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
11,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
11,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
11,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
11,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
11,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
11,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
11,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
11,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
11,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,830,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
13,830,000 ریال
شنبه
1401/04/18
13,830,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
13,830,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
13,830,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
13,830,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
13,830,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
13,830,000 ریال
جمعه
1401/04/24
13,830,000 ریال
شنبه
1401/04/25
13,830,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
13,830,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
13,830,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
13,830,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
13,830,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
13,830,000 ریال
جمعه
1401/04/31
13,830,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,470,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
16,470,000 ریال
شنبه
1401/04/18
16,470,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
16,470,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
16,470,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
16,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
16,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
16,470,000 ریال
جمعه
1401/04/24
16,470,000 ریال
شنبه
1401/04/25
16,470,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
16,470,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
16,470,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
16,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
16,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
16,470,000 ریال
جمعه
1401/04/31
16,470,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل هتل امیرکبیر کاشانامکانات هتل هتل امیرکبیر کاشان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل امیرکبیر کاشان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.