ارغوان مشهد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در ارغوان مشهد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
اتاق توئین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سینگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
14,300,000 ریال
شنبه
1401/03/07
14,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
14,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
14,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
14,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
14,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
17,980,000 ریال
شنبه
1401/03/21
17,980,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,300,000 ریال
جمعه
1401/03/27
14,300,000 ریال
شنبه
1401/03/28
14,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
اتاق دبل استاندارد رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,220,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
15,220,000 ریال
شنبه
1401/03/07
15,220,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
15,220,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
15,220,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
15,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
15,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
15,220,000 ریال
شنبه
1401/03/21
15,220,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
15,220,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
15,220,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
15,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
15,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
15,220,000 ریال
جمعه
1401/03/27
15,220,000 ریال
شنبه
1401/03/28
15,220,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
15,220,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
15,220,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
15,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
اتاق دبل لوکس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
18,900,000 ریال
شنبه
1401/03/07
18,900,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
18,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
18,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
18,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
18,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
22,580,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
22,580,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
22,580,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
22,580,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
22,580,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
22,580,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
22,580,000 ریال
جمعه
1401/03/20
22,580,000 ریال
شنبه
1401/03/21
22,580,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
18,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
18,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
18,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
18,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
18,900,000 ریال
جمعه
1401/03/27
18,900,000 ریال
شنبه
1401/03/28
18,900,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
18,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
18,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
18,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت یک خوابه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
23,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
23,500,000 ریال
شنبه
1401/03/07
23,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
23,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
23,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
23,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
23,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
27,180,000 ریال
شنبه
1401/03/21
27,180,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
23,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
23,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
23,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
23,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
23,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
23,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
23,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
23,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
23,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
23,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت دو خوابه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
28,100,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
28,100,000 ریال
شنبه
1401/03/07
28,100,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
28,100,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
28,100,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
28,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
28,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
31,780,000 ریال
جمعه
1401/03/13
31,780,000 ریال
شنبه
1401/03/14
31,780,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
31,780,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
31,780,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
31,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
31,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
31,780,000 ریال
جمعه
1401/03/20
31,780,000 ریال
شنبه
1401/03/21
31,780,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
28,100,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
28,100,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
28,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
28,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
28,100,000 ریال
جمعه
1401/03/27
28,100,000 ریال
شنبه
1401/03/28
28,100,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
28,100,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
28,100,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
28,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت سه خوابه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
32,700,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
32,700,000 ریال
شنبه
1401/03/07
32,700,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
32,700,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
32,700,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
32,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
32,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
36,380,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
36,380,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
36,380,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
36,380,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
36,380,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
36,380,000 ریال
جمعه
1401/03/20
36,380,000 ریال
شنبه
1401/03/21
36,380,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
32,700,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
32,700,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
32,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
32,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
32,700,000 ریال
جمعه
1401/03/27
32,700,000 ریال
شنبه
1401/03/28
32,700,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
32,700,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
32,700,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
32,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت سه خوابه رو به حرم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
37,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
37,300,000 ریال
شنبه
1401/03/07
37,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
37,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
37,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
37,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
37,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
40,980,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
40,980,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
40,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
40,980,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
40,980,000 ریال
جمعه
1401/03/20
40,980,000 ریال
شنبه
1401/03/21
40,980,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
37,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
37,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
37,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
37,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
37,300,000 ریال
جمعه
1401/03/27
37,300,000 ریال
شنبه
1401/03/28
37,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
37,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
37,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
37,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل ارغوان مشهد


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل ارغوان مشهد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.