قصر خورشید

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در قصر خورشید

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
اتاق چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
اتاق یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
اتاق سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
اتاق دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
آپارتمان یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
6,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
6,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
6,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
6,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
6,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
6,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
6,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
6,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
6,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
6,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
6,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
6,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
6,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
6,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
6,000,000 ریال
آپارتمان یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
7,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
7,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
7,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
7,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
7,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
7,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
7,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
7,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
7,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
7,000,000 ریال
آپارتمان یک خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
8,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
8,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
8,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
8,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
8,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
8,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
8,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
8,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
8,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
8,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
8,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
8,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
8,000,000 ریال
آپارتمان دو خوابه پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
8,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
8,500,000 ریال
جمعه
1401/06/04
8,500,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
8,500,000 ریال
جمعه
1401/06/11
8,500,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
8,500,000 ریال
جمعه
1401/06/18
8,500,000 ریال
شنبه
1401/06/19
8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
8,500,000 ریال
جمعه
1401/06/25
8,500,000 ریال
شنبه
1401/06/26
8,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
8,500,000 ریال

قوانین هتل قصر خورشیدامکانات هتل قصر خورشید

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل قصر خورشید

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.