خانه سبز مشهد

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در خانه سبز مشهد

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
آپارتمان دو خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
آپارتمان یک خوابه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
یک تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
آپارتمان یک خوابه دو تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
آپارتمان یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
آپارتمان سه خوابه شش تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
آپارتمان دو خوابه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
آپارتمان دو خوابه چهار تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
آپارتمان سه خوابه رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
آپارتمان دو خوابه رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
آپارتمان دو خوابه چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,700,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
3,700,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
3,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/02
3,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
3,700,000 ریال
جمعه
1401/06/04
3,700,000 ریال
شنبه
1401/06/05
3,700,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
3,700,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
3,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
3,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
3,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
3,700,000 ریال
جمعه
1401/06/11
3,700,000 ریال
شنبه
1401/06/12
3,700,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
3,700,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
3,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
3,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
3,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
3,700,000 ریال
جمعه
1401/06/18
3,700,000 ریال
شنبه
1401/06/19
3,700,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
3,700,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
3,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
3,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
3,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
3,700,000 ریال
جمعه
1401/06/25
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/06/26
3,700,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
3,700,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
3,700,000 ریال
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,640,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
5,640,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,640,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/02
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/03
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/04
5,640,000 ریال
شنبه
1401/06/05
5,640,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
5,640,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
5,640,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
5,640,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
5,640,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
5,640,000 ریال
جمعه
1401/06/11
5,640,000 ریال
شنبه
1401/06/12
5,640,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
5,640,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
5,640,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
5,640,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
5,640,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
5,640,000 ریال
جمعه
1401/06/18
5,640,000 ریال
شنبه
1401/06/19
5,640,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
5,640,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
5,640,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
5,640,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
5,640,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
5,640,000 ریال
جمعه
1401/06/25
5,640,000 ریال
شنبه
1401/06/26
5,640,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
5,640,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
5,640,000 ریال
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,640,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
5,640,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,640,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
5,640,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
5,640,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
5,640,000 ریال
جمعه
1401/06/04
5,640,000 ریال
شنبه
1401/06/05
5,640,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
5,640,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
5,640,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
5,640,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
5,640,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
5,640,000 ریال
جمعه
1401/06/11
5,640,000 ریال
شنبه
1401/06/12
5,640,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
5,640,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
5,640,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
5,640,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
5,640,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
5,640,000 ریال
جمعه
1401/06/18
5,640,000 ریال
شنبه
1401/06/19
5,640,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
5,640,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
5,640,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
5,640,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
5,640,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
5,640,000 ریال
جمعه
1401/06/25
5,640,000 ریال
شنبه
1401/06/26
5,640,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
5,640,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
5,640,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,220,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/01
7,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
7,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
7,220,000 ریال
جمعه
1401/06/04
7,220,000 ریال
شنبه
1401/06/05
7,220,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/07
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/08
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/09
7,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
7,220,000 ریال
جمعه
1401/06/11
7,220,000 ریال
شنبه
1401/06/12
7,220,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
7,220,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
7,220,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
7,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
7,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
7,220,000 ریال
جمعه
1401/06/18
7,220,000 ریال
شنبه
1401/06/19
7,220,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
7,220,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
7,220,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
7,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
7,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
7,220,000 ریال
جمعه
1401/06/25
7,220,000 ریال
شنبه
1401/06/26
7,220,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
7,220,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
7,220,000 ریال
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,220,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
13,220,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
13,220,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
13,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
13,220,000 ریال
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
13,220,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
13,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
13,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
13,220,000 ریال
جمعه
1401/06/11
13,220,000 ریال
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
آپارتمان سه خوابه شش تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی) رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
25,650,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
25,650,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
25,650,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
25,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
25,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
25,650,000 ریال
جمعه
1401/06/04
25,650,000 ریال
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
25,650,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
25,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
25,650,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
25,650,000 ریال
جمعه
1401/06/11
25,650,000 ریال
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28

قوانین هتل خانه سبز مشهد


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل خانه سبز مشهد

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.