اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز :

شیراز، خیابان ۹ دی، شاهچراغ، روبروی پارکینگ عمومی زائر، داخل کوچه هفت پیچ

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,548,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
7,548,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,548,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
7,548,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
7,548,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,548,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,548,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,548,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,548,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,548,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,548,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,548,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,548,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,548,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,548,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
7,548,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,548,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
7,548,000 ریال
شنبه
1401/03/21
7,548,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
7,548,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,548,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,548,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,548,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,548,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,548,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,548,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,548,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,548,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,548,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,690,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
9,690,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
9,690,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
9,690,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,690,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,690,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,690,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,690,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,690,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,690,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,690,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,690,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,690,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,690,000 ریال
شنبه
1401/03/28
9,690,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,690,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,690,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,690,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
چهارتخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,322,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
11,322,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
11,322,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
11,322,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,322,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,322,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,322,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,322,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,322,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,322,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,322,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,322,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,322,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,322,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,322,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,322,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
11,322,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
کانکت پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,954,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
12,954,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,954,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,954,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,954,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,954,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,954,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,954,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,954,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,954,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,954,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,954,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
12,954,000 ریال
جمعه
1401/03/27
12,954,000 ریال
شنبه
1401/03/28
12,954,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,954,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
12,954,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,954,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.