هتل شیرازیس شیراز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل شیرازیس شیراز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته تویین ویژه معلولین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,630,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/15
6,630,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
6,630,000 ریال
جمعه
1401/04/17
6,630,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,630,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,630,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,630,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,630,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,630,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,630,000 ریال
جمعه
1401/04/24
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/25
6,630,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,630,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,630,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,630,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,630,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,630,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,630,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,690,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/15
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/16
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/17
9,690,000 ریال
شنبه
1401/04/18
9,690,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/21
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/22
9,690,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,690,000 ریال
جمعه
1401/04/24
9,690,000 ریال
شنبه
1401/04/25
9,690,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,690,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,690,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,690,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,690,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,690,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,690,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,690,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/15
9,690,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
9,690,000 ریال
جمعه
1401/04/17
9,690,000 ریال
شنبه
1401/04/18
9,690,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/21
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/22
9,690,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,690,000 ریال
جمعه
1401/04/24
9,690,000 ریال
شنبه
1401/04/25
9,690,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,690,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,690,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,690,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,690,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,690,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,690,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت یک خوابه سه نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
15,300,000 ریال
جمعه
1401/04/17
15,300,000 ریال
شنبه
1401/04/18
15,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
15,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
15,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
15,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/24
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/25
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/26
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/27
15,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
15,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
15,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
15,300,000 ریال
جمعه
1401/04/31
15,300,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل شیرازیس شیرازامکانات هتل هتل شیرازیس شیراز

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل شیرازیس شیراز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.