هتل نصیر الملک شیراز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل نصیر الملک شیراز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
کانکت شش تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
اتاق دونفره برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
اتاق سه نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
3,570,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
3,570,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
3,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
3,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
3,570,000 ریال
جمعه
1401/04/17
3,570,000 ریال
شنبه
1401/04/18
3,570,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
3,570,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
3,570,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
3,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
3,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
3,570,000 ریال
جمعه
1401/04/24
3,570,000 ریال
شنبه
1401/04/25
3,570,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
3,570,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
3,570,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
3,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
3,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
3,570,000 ریال
جمعه
1401/04/31
3,570,000 ریال
شنبه
1401/05/01
3,500,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
3,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
3,500,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
3,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
3,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
3,500,000 ریال
جمعه
1401/05/07
3,500,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
5,610,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
5,610,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
5,610,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
5,610,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
5,610,000 ریال
جمعه
1401/04/17
5,610,000 ریال
شنبه
1401/04/18
5,610,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,610,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,610,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,610,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,610,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,610,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,610,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,610,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,610,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,610,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,610,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,610,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,610,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,610,000 ریال
شنبه
1401/05/01
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
5,500,000 ریال
جمعه
1401/05/07
5,500,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,160,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
8,160,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
8,160,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
8,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
8,160,000 ریال
جمعه
1401/04/17
8,160,000 ریال
شنبه
1401/04/18
8,160,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,160,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,160,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,160,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,160,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,160,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,160,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,160,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,160,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,160,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل نصیر الملک شیرازامکانات هتل هتل نصیر الملک شیراز

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل نصیر الملک شیراز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.