هتل آپارتمان جهان نما شیراز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان جهان نما شیراز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
آپارتمان یک خوابه یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
آپارتمان یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,313,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
9,313,500 ریال
سه شنبه
1401/03/17
9,313,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,313,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,313,500 ریال
جمعه
1401/03/20
9,313,500 ریال
شنبه
1401/03/21
9,313,500 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,313,500 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,313,500 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,313,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,313,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,313,500 ریال
جمعه
1401/03/27
9,313,500 ریال
شنبه
1401/03/28
9,313,500 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,313,500 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,313,500 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,313,500 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/02
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/03
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/04
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
10,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
10,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
10,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,500,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
آپارتمان یک خوابه چهار نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,760,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
11,760,000 ریال
شنبه
1401/03/14
11,760,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
11,760,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,760,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,760,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,760,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,760,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,760,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,760,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,760,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,760,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,760,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,760,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,760,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,760,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,760,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,760,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,760,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
11,760,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
آپارتمان دو خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,230,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
13,230,000 ریال
شنبه
1401/03/14
13,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
13,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
13,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,230,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,230,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,230,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,230,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,230,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,230,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,230,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,230,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,230,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
آپارتمان دو خوابه پنج نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,437,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
14,437,500 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,437,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
14,437,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
14,437,500 ریال
جمعه
1401/03/20
14,437,500 ریال
شنبه
1401/03/21
14,437,500 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,437,500 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,437,500 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,437,500 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,437,500 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,437,500 ریال
جمعه
1401/03/27
14,437,500 ریال
شنبه
1401/03/28
14,437,500 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,437,500 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,437,500 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,437,500 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
آپارتمان دو خوابه شش نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,666,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
15,666,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
15,666,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
15,666,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
15,666,000 ریال
جمعه
1401/03/20
15,666,000 ریال
شنبه
1401/03/21
15,666,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
15,666,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
15,666,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
15,666,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
15,666,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
15,666,000 ریال
جمعه
1401/03/27
15,666,000 ریال
شنبه
1401/03/28
15,666,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
15,666,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
15,666,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
15,666,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل هتل آپارتمان جهان نما شیراز


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان جهان نما شیراز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.