هتل رودکی شیراز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل رودکی شیراز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوییت دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,876,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
3,876,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
3,876,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
3,876,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
3,876,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
3,876,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
3,876,000 ریال
جمعه
1401/04/24
3,876,000 ریال
شنبه
1401/04/25
3,876,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
3,876,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
3,876,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
3,876,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
3,876,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
3,876,000 ریال
جمعه
1401/04/31
3,876,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,120,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
6,120,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,120,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,120,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,120,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,120,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,120,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,120,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,120,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,120,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,120,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,120,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
6,120,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,120,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,120,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,120,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,120,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,120,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,120,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,120,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,120,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,120,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
10,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
10,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,240,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
12,240,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
12,240,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
12,240,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
12,240,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
12,240,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
12,240,000 ریال
جمعه
1401/04/24
12,240,000 ریال
شنبه
1401/04/25
12,240,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
12,240,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
12,240,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
12,240,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
12,240,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
12,240,000 ریال
جمعه
1401/04/31
12,240,000 ریال
شنبه
1401/05/01
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/02
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/03
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/05/04
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/05/05
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/06
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/07
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل هتل رودکی شیرازامکانات هتل هتل رودکی شیراز

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل رودکی شیراز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.